auto.jpg
parlament.jpg
auto.jpg
auto.jpg

Výhlasenia k podmienkam používania stránok


Podmienky

používania stránok

SCROLL DOWN

Výhlasenia k podmienkam používania stránok


Podmienky

používania stránok

1. Prevádzkovateľ webových stránok

1.1 Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť PubRes s. r. o.

Spoločnosť PubRes s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4650/B.

Obchodné meno: PubRes s.r.o.
Sídlo: Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovakia

IČO: 31 345 824
DIČ: 20 20 34 35 89
IČ DPH: SK 2020343589

(ďalej aj "prevádzkovateľ").

1.2 Webovými stránkami sa rozumejú stránky a podstránky webového sídla http://www.film-meciar.sk, ako aj stránky a podstránky presmerované na doménu film-meciar.sk

(ďalej aj "stránky").

2. Vyhlásenia k funkčnosti stránok

2.1 Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom (užívateľom) stránok záruku ich nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť používateľovi (užívateľovi) spôsobená v súvislosti s používaním stránok alebo niektorej zo služieb na stránkach.

2.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu prerušiť prístup k stránkam alebo niektorému ich obsahu alebo prerušiť poskytovanie služieb v celom rozsahu alebo len čiastočne, a to či už dočasne, alebo trvalo. Prevádzkovateľ má najmä právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku stránok, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Vyhlásenia k obsahu stránok

3.1 Fotografie, slovesné diela, výtvarné diela, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, softvér, ako aj iné predmety duševného vlastníctva nachádzajúce sa na stránkach možno použiť výlučne na súkromné účely v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, resp. iným zákonom Slovenskej republiky upravujúcim používanie príslušného predmetu duševného vlastníctva.

3.2 Sprístupnenie obsahov uvedených v bode 3.1, ako aj stránok verejnosti nie je udelením licencie na ich použitie (t. j. obsahov či stránok) používateľovi (užívateľovi) stránok, ani žiadnej inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

4. Vyhlásenia k záväznosti podmienok

4.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť podmienky používania stránok.

4.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť rozsah služieb poskytovaných na stránkach alebo ich prostredníctvom.

4.3 Podmienkou používania stránok a využívania služieb na stránkach je bezvýhradný súhlas používateľa (užívateľa) s tu zverejnenými podmienkami. Pokiaľ používateľ (užívateľ) s tu zverejnenými podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený stránky ani služby na nich využívať (používať).

parlament.jpg

Používanie cookies


Súkromie a používanie

cookies

Používanie cookies


Súkromie a používanie

cookies

5. Používanie cookies na stránkach

5.1 Tieto podmienky v súlade so zákonom informujú používateľov (užívateľov) stránok o používaní cookies.

5.2 Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve stránok a ukladané do koncového zariadenia (napríklad počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory použitého internetovéhoprehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránok webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies slúžia na uchovávanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb.

5.3 Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí používateľa (užívateľa) stránok. V prípade zmeny ich neakceptovania však môžu mať niektoré naše stránky (služby) obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

5.4 Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite stránky, v internetovom prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies. Pokiaľ nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve stránok,  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

5.5 Zmeniť nastavenie automatického akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies alebo upozornením pre prípady, v ktorých sa majú cookies poslať do vášho koncového zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého internetového prehliadača. V prípade používania viacerých koncových zariadení je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom takom koncovom zariadení.

5.6 Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránok, prispôsobiť ich používateľom (užívateľom) stránok, ako aj zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli ich používateľom (užívateľom) prispôsobiť obsah stránok a inzerciu a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb stránok.

5.7 Informácie zozbierané pomocou cookies poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Ide najmä o používanie služby spoločnosti Google s názvom Google Analytics, ako aj o používanie služby spoločnosti Squarespace s názvom Squarespace Analytics. V prípade zákazníkov využívajúcich inzertné funkcie služby Google Analytics sa používajú súbory cookies spoločnosti Google pre reklamu. Využívanie cookies službou Google Analtics môžete nájsť aj TU. Využívanie cookies služby Squarespace Analtics môžete nájsť aj TU.

 

 
auto.jpg

Ochrana súkromia


Súkromie a

ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia


Súkromie a

ochrana osobných údajov

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Tieto podmienky informujú používateľov (užívateľov) stránok v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) o spracúvaní osobných údajov získaných od dotknutých osôb prostredníctvom stránok.

6.2 Prevádzkovateľ stránok je prevádzkovateľom v súlade s § 6 zákona o ochrane osobných údajov a spracúva osobné údaje v súlade a za podmienok podľa zákona o ochrane osobných údajov.

6.3 Dotknutou osobou je osoba, ktorá poskytne prevádzkovateľovi osobné údaje formou udelenia predchádzajúceho súhlasu kliknutím na konkrétnu ikonu "ODOSLAŤ (SUBMIT)" na stránkach (kontaktný formulár), a to na účel komunikácie s prevádzkovateľom a v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

6.4 Dotknutá osoba udeľuje súhlas na čas splnenia účelu, na ktorý sa udeľuje súhlas, t. j. v prípade trvajúcej komunikácie s prevádzkovateľom na čas jej trvania, najdlhšie však na jeden rok od odoslania údajov prostredníctvom kontaktného formulára.

6.5 Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolaním svojho súhlasu e-mailom na adresu pubres@pubres.sk alebo potvrdením odvolania súhlasu v e-maile doručenom prevádzkovateľom používateľovi (užívateľovi) stránok.

6.6 Dotknutá osoba má podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.7 Dotknutá osoba tiež na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

6.8 Prevádzkovateľ je podľa § 29 zákona o ochrane osobných údajov povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to bezplatne alebo za náhradu účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe.

6.9 Ak prevádzkovateľ obmedzí právo dotknutej osoby na likvidáciu osobných údajov podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov, oznámi to bez zbytočného odkladu písomne dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.


7. Platnosť a účinnosť podmienok

7.1 Tieto podmienky boli zverejnené prevádzkovateľom dňa 20. septembra 2017.

7.2 Podmienky tu zverejnené sú platné a účinné dňom ich zverejnenia podľa bodu 7.1.


V Bratislave 20. septembra 2017